Thangka Paintings

White Tara (Drolkar) Thangka 40x33cm

$135.00

Shakyamuni Buddha Thangka 50x40cm

$175.00

Manjushri Bodhisattva Thangka 50x40cm

$175.00

Amitabha/Amitayus Buddha Thangka 50x40cm

$175.00

Amitayus/Amitabha Buddha Gold Thanka 55x42cm

$190.00

Green Jambala Thangka 62x48cm

$220.00

Manjushri Golden Buddhist Thangka 74x54cm

$290.00